30 March 2017 – How to improve urban road safety, Bulgaria

30 March 2017 – How to improve urban road safety, Bulgaria

30 March 2017, 09:30-14:30

30 март 2017 г., 9:30 – 14:30 ч.

Bulgarian Red Cross, James Bourchier Blvd. 76, Sofia

Български Червен кръст, бул. “Джеймс Баучер” 76, София

The State-Public Consultative Commission on the Problems of Road Safety and the European Transport Safety Council (ETSC) have the pleasure of inviting you to a high-level debate on road safety in urban areas.

Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата и Европейския съвет за безопасност на транспорта (ETSC) имат удоволствието да Ви поканят на семинар свързан с пътната безопасност в населените места.

Members of the State-Public Consultative Commission on the Problems of Road Safety, representatives from cities and municipalities, road safety experts and NGOs will discuss priority measures to reduce the number of people killed and seriously injured in urban areas in Bulgaria. Experts from Ireland and Austria will present their countries’ experience in improving urban road safety.

Членовете на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата, представители на общините, експерти по пътна безопасност и неправителствени организации ще дискутират приоритетните мерки за намаляване на броя на жертвите и ранените в населените места в България. Експерти от Ирландия и Австрия ще представят опита си в подобряването на безопасността на пътищата в населените места.

Simultaneous translation Bulgarian/English will be provided.

Ще бъде осигурен симултанен превод на български и английски.

Agenda BG

Agenda EN

To register, please fill in the form below.

За да се регистрирате, моля попълнете формата по-долу.

 

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts

Comments are closed.